Meny 27.05.2024 08:54   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
| årsmötesprotokoll |

Protokoll fört vid årsmöte den 28 april 2004

Närvarande: 13 medlemmar

 1. Mötets öppnande. Mötet öppnas av ordförande Hannele Holm
 2. Sammankallande och beslutförbarhet. Mötet konstateras stadgeenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ockås beslutfört.
 3. Val av mötesordförande, vice ordförande och sekreterare. Mötet valde Hannele Holm som mötesorförande och som vice ordförande för mötet valdes Jarl Nystrand. Som mötessekreterare valdes Maj-Helen Nyback
 4. Val av protokolljusterare. Som protokolljusterare valdes Arne Rönnblad och Tor-Erik Sten.
 5. Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen för det gågna verksamhetsåret föredrogs och godkändes
 6. Bokslut och revisionsberättelse. Bokslutet och revisionsbesrättelsen föredrogs och godkändes av mötet.
 7. Styrelsens ansvarsfrihet. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. (vice ordförande Jarl Nystrand övertar handläggningnigen av punkt 7)
 8. Medlemsavgifter. Medlemsavgifterna fastslås i enlighet med styrelsens förslag, 6 E/person och 83 E/ständig medlem.
 9. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsår. Hannele Holm återvaldes som föreningens ordförande
 10. Val av två ordinarie medlemmar en ersättare i styrelsen. Maria Sund och Carina Nord valdes som ordinarie medlemmar och Elisabeth Backman som ersättare.
 11. Val av revisorer och revisorsersättare. Som revisores återvaldes Anders Björkman med ersättaren Yngve Dahl och Carita Dahlström med ersättaren Carina Petell.
 12. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. Verksamhetsplanen föredrogs och mötet godkände planen
 13. Övriga ärenden.
  • Samarbete med Svenska Yrkeshögskolann söks beträffande utredning av behov av pensionärsbostäder/ungsdomsbostäder i byn samt vilken servicenivå som bör planeras. Svenska Yrkeshögskolan är villig att göra utredningar och även förslag för planering och formgivning.
  • Förevisnign av de ritningar som Göran Doktar har tillställt föreningen, samt diskussion föranleddd av de förslag som ritningarna ger.
 1. Mötet avslutas kl 20.00

Vid protokollet
Maj-Helen Nyback

Protokollet justerat och godkännt
Arne Rönnblad Tor-Erik Sten

Tillbaka till startsidan
Verksamhetsplanen för år 2005
Verksamhetsberättlese för år 2003

verksamhetsberättelse år 2003
Verksamhetsplan år 2005