Meny 27.05.2024 08:28   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
| Projektet |

Björkö pensionärs- och ungdomsbostadsförening r.f.
Projektet “Bo bra”

Målsättningen med Björkö pensionärs- och ungdomsbostadsförening r.f är att är att i Björkö bygga bostäder som är anpassade för äldre, yngre och handikappade personer.

För att nå målsättningen söker föreningen samarbete kring projektet med Svenska Yrkeshögskolan. Föreningen vill skapa ett gemensamt projekt där Svenska Yrkeshögskolans studerande på olika sektorer, via lärdomsprov kan medverka till projektets förverkligande.

Beskrivning av projektet

Projektet har tre faser, där den första faasen karaktäriseras av en kartläggning, fas två av planering och fas tre av förverkligande.
Den första fasen består av en kartläggning av behovet av hyresbostäder i byn. Vi önskar få svar på frågor berörande behov av antal bostäder samt hur antalet bostäder skall vara fördelade på pensionärs- och handikappanpassade bostäder och ungdomsbostäder. Vi vill även veta hur hög servicenivå som bör planeras för hyresgästerna. Kartläggningen kan lämpligen göras av sektorn för hälsovård och det sociala området och tidtabellen för kartläggningen bör vara 2004 - 2005

Den andra fasen består av en planering av de bostäder som skall byggas. Vid planeringen bör miljön tas i beaktande, dvs huset/husen skall byggas i en traditionell byamiljö och gärna smälta in i omgivningen på ett naturligt sätt. Vid planeringen tas också i beaktande antalet handikappanpassade bostäder som skall byggas samt hurudan service som bör finnas tillgänglig för hyresgästerna. Inredningen bör planeras så att den blir möjligast funktionell och gärna med möjlighet att pröva nya lösningar.

I planeringen ingår företagsamhet, t.ex bör nya modeller för hur servicen kan ordas diskuteras, och möjligheter till fortsatt jobb för de involverade studerande bör vara en naturlig del av projektet.

I planeringsfasen görs ekonomiska kalkyler beträffande hyra och kostnader för tillgänglig service. Planeringsfasen bör förverkligas 2005 - 2006. Den tredje fasen är förverkligande och den planeras påbörjas 2006 – 2007. Då byggandet förverkligas kommer företagsamheten till synes. De studerande som planerat bygget kan även få möjlighet till arbetstillfällen då de eventuellt anställs som byggherrar och de studerande som planerat nya servicemodeller kan få möjlighet att pröva sin/sina modeller genom att starta egen företagsamhet inom ramen för äldre- och handikappvård.

Projektet skall finansieras genom bidrag, lån och egna medel. I dag finns 30 000 E men de räcker knappt till planeringen. Projektet bör således starta med en bidragsansökan som täcker fas ett och två, därefter en ny ansökan som delvis täcker fas tre. Projektet bör ha en projektledare som koordinerar de olika delarna. Projektledarens lön bör finansieras med bidragsmedel. De studerande som deltar i projektet kunde erbjudas praktikantlön förutsatt att projektet får bidrag som täcker denna lön. Den summa som i dag finns tillgänglig skall användas för byggverksamhet.

Samanfattningsvis kan projektet beskrivas i tre punkter

  • ny modell för boende
  • ny modell för service
  • nya arbetstillfällen

Genom projektet vill vi ge möjlighet för byns befolkning att bo kvar hemma och ge möjlighet för unga nyutbildade personer att få ett jobb. Om de unga nyutbildade personerna skulle finna det trevligt att även bosätta sig i Björkö skulle det ju verkligen vara en storvinst för byn.

Tillbaka till startsidan