Meny 22.02.2024 19:31   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Byar | Björköby | Björköby historia |

Björköbys historia

Delar av nuvarande Björkö steg upp ur havet på 800- och 900-talet. Det är osäkert när Björkö först befolkades, men man tror att det funnits fast bosättning här sedan 1300-talet. Redan tidigare har dock fiskare och säljägare använt ön som rastplats. Den äldsta bosättningen på Björkö har funnits ungefär där hembygdsmuseet finns. De tre första familjerna som bosatte sig på Björkö har påståtts hetat Brådd, Skägg och Galt och de antas vara fiskare från Sverige. All mark på ön samt fiskevattnen är indelade i tre skiften med just dessa namn. I Björkö var fiske och säljakt huvudnäringar fram till 1700-talet. Jordbruk har bedrivits i mera betydande omfattning sedan 1800-talet.

Resor över Kvarken
Björkö skärgård ligger där Kvarken är som smalast och har därför varit betydelsefullt för transporter över Kvarken och många strapatsrika och äventyrsfyllda resor har gjorts under århundradens lopp. Under den tid när Finland hörde till Sverige var postgången långsam. Då beslöt man att posten skulle transporteras över Kvarken. Björköborna fick år 1617 till uppgift att sköta om detta. Som kompensation för detta arbete beviljade Gustav II Adolf björköborna skattelättnader och befriande från krigstjänst för både söner och drängar. Posttrafiken över Kvarken gick från den gamla fiskehamnen Bodback och pågick fram till år 1809. Evenemanget "Postrodden" arrangeras varje sommar för att hedra minnet av de Björköbor och Holmöbor som under flera århundraden transporterade resande och post över Kvarken.
Speciellt omtalat är nog det s.k. dödståget över Kvarken år 1809 när den ryska hären under general Barclay de Tollys ledning hade ockuperat Björkö och gjorde ett plundringståg till Umeå. På färden över isen hade hären tagit med sig björköbor som vägvisare. Det var kallt och det utmattade fotfolket orkade inte gå och när de lade sig ner för att vila frös de ihjäl. Det sägs att de björköbor som hade tagits med som vägvisare hade lätt att hitta hem, eftersom de kunde följa liken.

Björköby kommun
Enligt förordningen om kommunförvaltningen på landsbygden (6.2.1865) skulle varje församling utgöra en egen kommun. Byarna i skärgården hörde till Replot kapellförsamling och bildade därför en kommun. Björköborna ville själv besluta om byns angelägenheter och anhöll därför hos Statsrådet om att Björkö by skulle avskiljas från Replot kommun och bilda en egen kommun, vilket också skedde 1 januari 1932. I samband med att Björkö blev en egen kommun, ändrades Björkönamnet till Björköby för att undvika förväxlingar med andra orter med samma namn. Björköby var en egen kommun fram till år 1973 då Replot, Björköby, Korsholm, Kvevlax och Solf kommuner sammanslogs till en enda kommun, Korsholms kommun.

Förbindelser med fastlandet


Vägbank


I århundraden levde björköborna isolerade från fastlandet. Resorna till Replot och fastlandet var tunga, tidskrävande och ofta farliga. Resorna blev lättare år 1907 när motorbåtstrafiken inleddes mellan Björkö och Vasa. En betydande förbättring skedde 24 oktober 1954 när vägen mellan Replot och Björkö invigdes 24 oktober 1954. Invånarna var inte längre lika isolerade som tidigare. Björköborna kunde nu resa tryggt och säkert med buss eller bil. Varor och förnödenheter kunde transporteras till och från Björkö oberoende av menförestider. Vägbanken har stor betydelse för möjligheten att kunna bo och leva i Björkö och utan den skulle utflyttningen antagligen ha varit stor.

Första industrin
Björköby och skärgården fick sin första industri i början på 1900-talet när Anders Ohls startade en nätfabrik. År 1956 startade Anton Björkman en nättelnfabrik i byn. I slutet på 1960-talet jobbade ett hundratal personer i dessa två fabriker och Björköby kommun var därmed (i förhållande till invånarantalet) landets mest industrialiserade kommun. Ännu idag är Björkö Telnfabrik en viktig arbetsgivare.


Utdrag ur "Händelser i Björkö" (I förbund med havet, Björkö - en värld i Kvarken)
 • 31.7.1510 Dateras den äldsta kända urkunden om Björkö. Urkunden gäller ett jordköp omkring år 1470.
 • 1592 Björköborna beviljas skattefrihet för transport av resande och varor.
 • 6.6.1617 dateras kung Gustav II Adolfs frihetsbrev till björköborna.
 • 1722 dateras den äldsta kända detaljkartan över Björkö.
 • 30.8.1799 engelsmannen E.D. Clarke gör ett två dagars besök på Björkö. Han skriver om besöket i en reseberättelse publicerad 1824.
 • 19.3.1809 ryssarnas fälttåg över Kvarken startar.
 • 1856-1873 verkställs storskifte i Björkö.
 • 1859 "Läsaren" (senare Björkö kyrka) färdigbyggs.
 • 1896 handelsman Husberg startar sin handelsrörelse.
 • 1897 folkskolan i Björkö inleder sin verksamhet - den första i skärgården
 • 1908 turbåten till Vasa börjar trafikera.
 • 1919-1920 Salteriet byggs vid Svedjehamn.
 • 1.1.1932 Björkö kommun bildas.
 • 1972 hästarna får inte längre beta fritt på Björkömarkerna.
 • 16.7.1978 Björködagen firas för första gången.
 • 1982 den första moderna postrodden över Kvarken arrangeras.

Länkar:

 


Källor:
I förbund med havet, Björkö - en värld i Kvarken (1996)
Repltobron - Raippaluodon silta (1997)