Meny 06.12.2022 15:38   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Björkö byaråd-aktuellt |


Aktuellt

BJÖRKÖ 450+

MÅLSÄTTNING FÖR PROJEKTET: ATT UTVECKLA BJÖRKÖBY SOM EN ATTRAKTIV BOSTADSPLATS FÖR UNGA OCH BARNFAMILJER

Bakgrundsfakta

Björköby, som tillhör Korsholms kommun, är byn längst ute i Kvarkens skärgård, ca 40 km från Vasa stad. Byn har idag ca 415 invånare som under de senaste 10 åren tyvärr har gått ner i antal. Det har visat sig vara svårt att locka unga och barnfamiljer till byn. En delorsak är troligen att byn inte har haft full service gällande barndagvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet till förfogande för varken invånare eller för dem som möjligen skulle ha kunnat tänka sig att flytta till byn. En annan delorsak är bristen på utbud av tomter och hyresmöjligheter.

Hösten 2005 skedde en förändring på området gällande barndagvård och kommunen utvecklade verksamheten från halvdagvård till heldagvård av barn i åldern 2-6 år samt ytterligare morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn i åk 1-2 (samt 3-4). Dagvården av barn i byn är nu i ypperligt skick. Vi ännu inte hunnit se en positiv trend i större utrsträckning och en delorsak är att servicen inte har kommunicerats effektivt via kommunens kanaler. Bristen har rättats till och informationen finns nu uppdaterad på befintliga informationskalaner.

Gällande bristen på tomter har kommunen för avsikt att planera ett strandnära boende nära Svedjehamnen i byn. Enligt planerna skulle detta bli klart till 2008 och då är det viktigt att kunna erbjuda basservice till inflyttare på området.

Vidare planerar byborna att med gemensamma talkokrafter och insamlade medel förverkliga pensionärs- och ungdomsbostäder i byn. Bristen av uthyrningsmöjligheter är ett faktum och i tillägg till pensionärs- och ungdomsbostäderna färdigställs två hyreslägenheter i samband med renoveringen av andelslaget (Björkö Hlg).

Byns småbarnsföräldrar har träffats vid upprepade tillfällen och diskuterat ärendena. Alla är eniga om att meddelandet från kommunen att dra in barndagvården inte är till gagn för byn och framför allt inte för våra barn. Genom att behålla basservicen i byn kan vi ge en möjlighet till upprätthållande och utveckling av Björköbys existens som en levande skärgårdsby mitt i världsnaturarvet. Världsnaturarvet för området blev godkänt i sommar, 12. juli, 2006 och ger vidare möjligheter för företagare inom turismnäringen. Vi vill också kunna erbjuda en attraktiv bostadsplats för våra invånare och nyinflyttade.

Utvecklingsprojektets målsättning

Huvudmålsättningen med utvecklingsprojektet är att höja antalet barn i byn för att säkerställa byns existens och livskraft inom det nyblivna världsnaturarvet.

Värdsnaturarvet ger byn ypperliga marknadsförings- och profileringsmöjligheter som kommer att tas till vara i så stor utsträckning som möjligt. Dessa aktiviteter stöder intresset för samt inflyttningen i byn, närliggande byar och hela kommun.

Marknadsföringsaktiviteter

Genom marknadföringsåtgärder skall vi öka byns image samt kunskapen om byns bosättningsmöjligheter och tomtinformation. Målgruppen är både byns invånare och potentiella nyinflyttare samt besökare från annan ort. Det har visat sig att informationen om eventuella lediga tomter har varit bristfällig och via marknadsföringsaktiviteter skall det säkerställas att intressenter skall få den information som efterfrågas. Kommunen har också för avsikt att planera strandnära boende vid Svedjehamnen och de här marknadsföringsaktiviteterna skulle stödja en effektivare försäljning av tomterna på det området också. Målsättningen är att kunna ta tillvara fler möjligheter som dyker upp gällande nybyggande och inflyttningspotential till byn.

Som förberedande aktion skall en kartläggning av vilka tomter och uthyrningsmöjligheter som finns att erbjuda i byn göras, både privata och kommunala. Tomtinformationen och allmän information om byn skall marknadsföras genom följande aktiviteter:

  1. Broschyr: Information om byn och byggnadsmöjligheter presenteras i en trevlig och tydlig broschyr. Broschyren kan distribueras till bybor, näringsidkare inom turism, byggcenter i Vasa, eventuellt fastighetsförmedare och husförsäljare, på byggmässor och dylika. I broschyren finns en länk till en internetsida där man kan få uppdaterad information. Dessutom skall det finnas kontaktuppgifter ifall man vill prata med någon för att få mer information.
  2. Internet: Ovannämnda information kommuniceras också via internet där man kan få uppdaterad information. Informationen här kan också vara mer detaljerad med tanke på de tekniska möjligheter som erbjuds. Utformningen av internetsidan som publiceras på den befintliga EU-finansierade skärgårdsportalen www.korsholmsskargard.fi, uppdatering, informatörs- och kontaktuppgifter samt den eventuella forskningsrapporten utförs av Johan Stjernberg, diplomingenjör inom samhälls- och trafikplanering, och fortbildningsstuderande vid institutionen för informationsbehandling vid Åbo Akademi ([email protected]).
  3. Annonsering i utvalda tidningar. Upprepad annonsering i utvalda tidningar både lokalt och i huvudstadsregionen. Annonsen skall i huvudsak innehålla ett meddelande (slogan), länk till internet samt kontaktuppgifter.
  4. Publicitet: Genomgång och uppföljning av publicitetsmöjligheter. Dessa borde vara fler med tanke på byns nya situation inom världsnaturarvet. Världsnaturarvet är av internationellt och speciellt nationellt intresse.
  5. Informatör: en utnämnd informatör för byn vars kontakuppgifter finns i med i all information gällande projektets material. Informatören finns till hands för att svara på frågor och ge tilläggsinformation när det är möjligt. Som kontakperson för tomt- och uthyrningsinformation fungerar Hannele Holm, representant från Björkö byaråd. Johan Stjernberg, ansvarig för internetsidorna (se nedan) kan också kontaktas för samma informationsförfrågningar – i synnerhet vid Holms frånvaro.
  6. Events: Olika tillställningar har diskuterats och på förslag finns en singelfestival i byn - t.ex på vändagen. Andra idéer är välkomna.
  7. Affischer: Dessa behövs främst till anslagstavlor i byn och presenterar i huvudsak en översikt av lediga tomter.
  8. Skyltar som är hållbara och kan placeras ut där tomterna finns för att tydliggöra tomtplatserna när eventuella intressenter vill ha en närmare titt.
  9. Forskningsrapport: Huvudsyftet med den eventuella rapporten med det föreslagna namnet ”Marknadsföring av skärgårdbyar” skulle vara att utforska och kartlägga byns möjligheter till utveckling genom marknadsföringsaktiviteter. Forskningsrapporten är till nytta för framtida utvecklingsprojekt i samma by samt för andra i liknande situationer.

För att uppnå en effekt och en samstämmighet i allt material behövs en logo som representerar byn på ett representativt och unikt sätt. Unika drag som kan lyftas fram i marknadsföringsmaterial är världsnaturarvet, Svedjehamn, Postrodden, Valsörarna, båtliv, får och fårdagen.

Övriga stödjande aktiviteter skall också diskuteras och förslag finns på att till exempel erbjuda en villa-arrendetomt till nyinflyttade barnfamiljer, gratis båtplats till nyinflyttade, ett litet bidrag till nyfödda barn i byn, halverad dagvårdsavgift etc.

Ytterligare information om projektet ges av Björkö Byaråd eller representanter från Byarådets marknadsföringsutskott.