Meny 25.10.2021 20:20   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Björkö byaråd | Björkö byaråd-stadgar | Föreningens stadgar |

Startsida 

Aktuellt 

Verksamhet 

Byabåten

Styrelse  

Stadgar 


Björkö byaråd r f: stadgar

§1 Föreningens namn är Björkö byaråd r f och dess hemort är Korsholms kommun.

§2 Föreningens avsikt är att driva Björköbys invånares intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, vårda traditionerna samt befrämja alla slag av välstånd i byn.

§3 Sina avskter förverkligar föreningen genom att ordna talokoarbeten, ge utlåtanden och göra anhållanden till myndigheter i olika ärenden, arrangera informations- och utbildningstillfällen och genom andra lämpliga medel verka för bybornas bästa.

§4 För att stödja sin verksamhet kan föreningen anordna penninginsamlingar, lotterier, utöva affärsverksamhet samt ta emot donationer och testamenten.

§5 Till medlem i föreningen kan ansluta sig alla som stöder föreningens avsikter och dess förverkligande enligt §2 och §3 i föreningens stadgar. Medlemmarnas skyldighet är, att till föreningen erlägga på årsmötet bestämd medlemsavgift. Erhållna rättigheter bevaras.

§6 Föreningens ärenden handhas av en styrelse, till vilken hör ordförande och tio (10) medlemmar. Årsmötet väljer ordförande och styrelsemedlemmar. Ordförande väljes för ett (1) år i sänder, och styrelsemedlemmar för två (2) år. Av styrelsemedlemmarna avgår årligen fem (5), först enligt lott, sedan enligt tur. Styrelsen utser inom sig en viceordförande samt antar sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

§7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller om denne är förhindrad, av viceordförande eller om minst fem (5) styrelsemedlemmar kräver det. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar inklusive ordförande eller viceorförande är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstvikt. Då rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt. Val avgörs genom lottning.

§8 Föreningen tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans med sekreteraren eller kassören.

§9 Föreningens redovisningsperiod är ett kalenderår. Bokslut jämte nödvändiga handlingar samt styrelsens årsberättelse skall tillställas revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisorerna skall avge sitt skriftliga utlåtande senast en vecka före årsmötet.

§10 Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelse skall utfärdas senast sju (7) dagar före mötet, antingen skriftligen till alla medlemmar eller på sätt som årsmötet bestämt.

§11 Föreningens årsmöte hålles årligen före utgången av mars månad. Mötet utgör både val- och redovisningsmöte. Extra möte hålls då styrelsen anser att det finns skäl härtill, eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna skriftligen kräver detta för behandling av givet ärende. Mötet skall hållas inom sju (7) dagar sedan kravet framställts. Besluten fattas med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Om rösterna faller jämt avgörs val genom lottdragning, men i övriga ärenden gäller den åsikt som mötets ordförande omfattar.

§12 Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

  • Mötets öppnande
  • Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
  • Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet
  • Godkännande av arbetsordning för mötet
  • Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande
  • Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga
  • Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens belopp
  • Val av ordförande och styrelsemedlemmar i stället för de i tur att avgå
  • Val av revisorer och två revisorssuppleanter
  • Övriga ärenden som nämnts i kallelsen eller som årsmötet godkänner för behandling

§13 Beslut om ändring av stadgarna eller upplösande av föreningen kan fattas vid föreningens möte, om minst tre fjärdedelar (3/4) av de angivna rösterna stöder detta. I möteskallelsen bör nämnas att ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen finns på föredragningslistan. Då föreningen upphör används föreningens medel för främjande av föreningens avsikt på ett sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösning.

§14 Till övriga delar följs lagen om föreningar.