Meny 25.10.2021 20:23   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
| Historik |

Replot brandkår på 1930 talet.

År 1897 bildades i Korsholm en brandstodsförening, som skulle om-
fatta hela tingslaget. Vid stämman därom meddelade ombuden för Kvevlax och Replot, att man i deras kommuner ämnade bilda egna föreningar.

I Replot hade intresset för brandskyddet på 1890-talet blivit vaknare än i någon annan landskommun i svenska Österbotten. I varje by hade man byggt ett hus för brandredskapen. Det pryddes överst av en klocka, varmed manskapet kallades samman vid eldsvåda. Då så mycket var gjort i Replot för brandskyddet, var det självfallet, att replotborna ville bilda en skild brandstodsförening. En sådan bildades 1898.

År 1908 utfärdades en lag om brandstodsföreningar. I denna påbjöds, att ny förening inom två år skulle bildas i varje landskommun och att kommunens alla medlemmar voro skyldiga att i den försäkra sina byggnader och sin lösegendom.

År 1933 utfärdades en brandlag, som ålade kommunerna att bättre
organisera brandskyddet. Varje kommun måste tillsätta en brandnämd och en brandchef samt släckningschefer i varje distrikt.

Efter dessa nyordningar har brandskyddet blivit en helt och hållet kommunal angelägenhet. Man inlöste då de brandredskap och hus, som enskilda byar skaffat sig. Därmed hade en god stadga åstadkommits även på brandväsendets område.


Det av kommunen i början av 1930-talet uppförda brandredskapshuset i kyrkbyn. (På samma plats har det första skolhuset i Replot stått.)

Brandredskapshuset i Norra Vallgrund jämte klockan, som fortfarande (1957) är i bruk.

Källa: Replot Historia av  K.V. Åkerblom 1958.