Meny 25.10.2021 19:11   
   
   
Byar
Föreningar & samfälligheter
Företagskatalog
Mat & Logi
Turism & Fritid
evenemang
kommunal service
Länkar
Om webbplatsen
karta
Fotogalleri
 
   
   
  Suomeksi
  På Svenska
  In English
  Auf Deutsch
   
 
Svenska | Föreningar & samfälligheter | Skärgårdens Musikskola | protokoll |

         Skärgårdens musikskola

Skärgårdens musikskola, årsmöte 12.3 2017 kl.18.00, i Replot församlingshem

 

 

§ 1           Ordförande Pia Björkman öppnade mötet som konstaterades vara

                stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 

§ 2           Pia Björkman valdes till mötesordförande och Anne-Carine Kaján till   sekreterare. Som protokolljusterare under mötet fungerar Heidi Jahkola            och Hanna Panttila.

 

§ 3           Verksamhetsledare Sara Lund läste verksamhetsberättelsen för det

                gångna året. Konstaterades att  verksamheten minskat i omfattning

                och kostnaderna därför också minskat.

 

§ 4           Ordförande läste bokslutet för år 2016, samt revisionsberättelsen.

               

 

§ 5           Utgående från bokslut och  revisionsberättelse så beviljades styrelsen   ansvarsfrihet.

 

§ 6           Val av styrelse:

 

                Ordförande               Pia Björkman

                Viceordförande         Hanna Panttila, suppleant Erika Fogelberg

                Sekreterare              Anne-Carine Kaján, suppleant Mia Lindfors

                Kassör/styrelsemedlem Heidi Jahkola, suppleant Anne-May Vik

 

                Kassörsuppgiften sköts även i fortsättningen av Carina Sjös firma

       

 

                Övriga styrelsemedlemmar:

 

                                                              Peter Örn, suppleant Ingela Berg

                                                              Barbro Lähdesmäki, suppleant Marit Holmlund-Sund

               

                Revisorer                  Susann Ekblad och Tina Förars

                Suppleanter             Anita Lindqvist och Evi Rönn

 

§ 7           Medlemsavgiften är fortsättningsvis 12€ (brev skickas ut till alla hushåll               igen)

 

§ 8           Terminsavgiften är fortsättningsvis 65€, undervisning i grupp 35€

 

§ 9           Instrumenthyran höjs inte, för medlemmar är denna 10€/termin, för

                övriga 30€/termin. Den som lånar pianot står för eventuella                 stämningskostnader själv.

 

 

 

§ 10         Övriga ärenden

 

 

Musikskolans vårfest

 

- Sara och Roger kollar hur många elever som vill uppträda

- om antalet är tillräckligt så hålls festen i april i Replot församlingshem

 

   

Ansökningar om understöd

 

Ordförande redogjorde för det omfattande och aktiva arbete hon lagt ner på ansökningarna. Utan dessa erhållna bidrag skulle det inte finnas möjlighet att finansiera föreningens verksamhet för barn och unga.